Aaadaa Oromoo: Dargaggoonni Goobeefi Shinooyyee aadaasaanii agarsiisuuf Finfinnee keessa socho’an maal himu?

Feestivaalli aadaa Goobeefi Shinooyyee yeroo sadaffaaf har’a magaala Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eegalameera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.