Abbaa Jifaar haga Abbaa Bulguu: Maqaan kabajaa Jimmaa akkamiin moggaafama?

Godinaalee oromiyaa garaagaraa keessatti aadaan maqaa kabajaa moggaasuu jiraatullee oromoo Jimmaa biratti garuu baay'inaan mul'ata, maqaan…

Barattoonni ‘ugguramuun’ dhugaadhamoo diraamaa dha?

Barattoonni Yuuniversitii Dambi Doolloo qaama hin beekamneen butamaniiru oduun jedhu erga dhagahamee odeeffannoon gama hundaan jiru…

Jeneraal Birhaanuu Juulaa: ”Bilbillii fi interneetiin cufamuun oppireeshinii gaggeessinuuf nu fayyadeera”

Lixa fi Kibba Oromiyaatti erga ji'a tokkoo as waraanni mootummaa hidhattoota shiftaa jedhee waamu dhabamsiisuuf tarkaanfii…

Aadaa Oromoo: Yeroo gaa’elaatti Oromoon milkii akkamii ilaallata?

Biqila ilaallachuun aadaa fudhaafi heeruma Oromoo Maccaa biratti irra caalaa beekamudha. Yeroo naqannaatti ilmaafi intalli tokko…

Wayita intarneetiin badu maaltu ta’a?

Wayita hiriirri mormii, hokkorri filannoon wal qabatuufi rakkoon adda addaa mudatu biyyoonni tokko tokko intarneetii balleessu.…

Nama haadha keessan ajjeese osoo argitanii maal jettuun?

Dargaggoonni lama namoota halleellaa boombiitiin haadha isaanii jalaa ajjeessuun hidhamaniin mana hidhaatti wal arganii dhiifama taasisaniif.

Sammuun namaa qaruuraa saamsamee ergame keesstti daangaa US fi Kaanaadaatti qabame

Qondaaltonni gumuruuka Ameerikaa sakatta'insa addaa taasisaniin konkolaataa ergaa deddeebisu keessatti qaruuraa saamsame keessatti sammuu namaa qabaniiru.

Obboleewwan lameen sababa waraanaatiin gargara bahanii turan waggoota 47 booda wal argan

Obboleewwaan lammii Kaamboodiyaa lamaan kunneen yeroo dhumaatiif bara 1973 ture kan wal argan.

Sa’ud Arabiyaan garee kubbaa miillaa dubartootaa hundeessuuf

Tarkaanfiin kun fooyya'iinsa jireenya hawaasummaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru keessaa tokko. Dubartoonni isteediyoomii seenuu akka danda'an…

Dubartoonni Afrikaa Kibbaa HIV qaban dhala akka hin godhanne taasifamuun saaxilame

Dubartoonni Afrikaa Kibbaa dhiiga isaanii keessatti HIV'n argamu hayyama isaanii malee gadameessi isaanii akka guduunfame qorannoodhaan…

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.