Koronaavaayiras: Gosti Covid-19 Deltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argame – Ministeera Fayyaa

Saffisa baayyee ol-aanaaa ta'een kan tatamsa'uufi baayyee hamaadha jedhame gosti koronaavayirasii Deltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argamuu…

Godaansa: Waywaannaa lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Sa’ud Arabiyaa keessaa

Lammiileen Itoophiyaa Sa'ud Arabiyaa mana hidhaa al-Shumaysii keessatti yeroo dheeraaf hidhamanii jiran rakkoolee fayyaa hamaaf saaxilamneerra…

Aaadaa Oromoo: Dargaggoonni Goobeefi Shinooyyee aadaasaanii agarsiisuuf Finfinnee keessa socho’an maal himu?

Feestivaalli aadaa Goobeefi Shinooyyee yeroo sadaffaaf har'a magaala Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eegalameera.

Haleellaa 9/11: Daqiiqaawwan 149 addunyaa jijjiiran akkamiin yaadatamu?

Haleellaa waggaa 20 baranaa gareen al-Qaa'idaa US keessatti raawwataniin namoonni 3,000 lubbusaanii dhaban. Taateewwan adeemsa seenaa…

Dishtaa Giinaa: ‘Akon dhufee uummataafi aadaakoo otoo ilaalee natti tola’ – Taarikuu Gaankaasii

Sirbi qeenxee weellisaa Taarikuu Gaankaasii, Dishtaa Giinaa ykn Addaam Wondimmee jedhu YouTube gubbaatti erga gadhiifame kaasee…

Jaalala foon dheedhii qaala’insi jireenyaa dhaabuu hin dandeenye

Yonaas Girmaa daldala foonii keessa waggoota 20 ol tureera. Hojii kana abbaa isaarraa fudhatee yeroo ammaa…

Atileetiin Itoophiyaa tokko rikoordii yemmuu cabsitu, inni tokko injifannoon isaa haqame

Rikoordiin fiigicha km5 kanaan dura atleetii lammii Keeniyaa Biitriis Chepkoheechiin daqiiqaa 14 fi sekoondii 44’n xumuruun…

Atileet Daraaraa kophee injifannoon maraatoonii isaa akka jalaa haqamuuf sababa ta’e akkamiin godhate?

Dorgommii maraatoonii erga injifatee booda qabxiinsaa kan jalaa haqame atileet Daraaraa Hurrisaa "baay'ee gaddeera" jechuun leenjisaafi…

Shamarree kororimaa, abasuudaa fi mi’eessituuwwan biroo zayita dibataatti jijjiirte

'Caakkaa Oriijins' mi'eessituuwwan Itoophiyaa keessati baramanii fi biqiltoota urgaa gaarii qaban cuunfuun zayita dibannaa fi nyaataafis…

Sochii gamoowwan durii Finfinnee keessa jiran ‘haaromsuu’fi gaaffii inni kaase

Finfinnee naannawaa Ambaasaddaritti kan argamu gamoon Kidaanee Bayyanaa jedhamu halluu cuquliisaafi adii dibuu eegaluu hordofee jiraattonni…

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.